Pariterapia, yksilöterapia ja työnohjauspalvelut Helsingissä

Yhteystiedot ja sijainnit

Mind Repression Oy on asiantunteva psykoterapiakeskus Helsingissä. Tarjoamme monipuoliset psykoterapiapalvelut yli 15 vuoden kokemuksella neljässä toimipisteessämme Helsingissä, Espoossa sekä Porvoossa.

Yksilöterapia

Lyhytterapia 5–20 kertaa

Lyhytterapiassa avataan ja työstetään tilannettasi nopeasti ja intensiivisesti. Fokus on selkeä ja siinä pysytään. Lyhytterapia on osoittautunut hyödylliseksi hoitomuodoksi esim. paniikkihäiriöoireissa, onnettomuuden, kuolemantapausten ja muiden kriisien jälkitilassa sekä isoissa elämänmuutoksissa (esim. irtisanominen, parisuhteen ulkopuoliset suhteet ja avioero).

Pitkäkestoinen psykoterapia 1–3 vuotta (1–2 kertaa viikossa)

Masennus- ja ahdistusoireet ovat usein seurausta pitkäkestoisista, selvittämättömistä asioista, jolloin hoitokin vie aikaa. Psykoterapiassa tutustutaan koko elämänkaareen, merkittäviin ihmissuhteisiin, asiakkaan persoonallisuuteen, henkilökohtaisiin toimintamalleihin ja ajattelu- ja uskomusmaailmaan. Hoidon tukena käytetään psykoterapiapäiväkirjaa. Pitkät terapiat ovat usein Kelan osittain tukemia.

Lue lisää psykoterapiasta

Pariterapia

Pariterapiaan hakeudutaan jonkin yksittäisen ongelman, pitempään jatkuneiden kommunikointivaikeuksien tai kriisiytyneen tilanteen vuoksi. Usein ongelmista huolimatta molemmat tahtovat pysyä yhdessä ja ovat valmiita tekemään töitä parisuhteen eteen. Joskus pohditaan, onko suhteella enää mahdollisuuksia, esimerkiksi uskottomuuden jälkeen. Erotilanteessa on turvallista käydä ulkopuolisen henkilön läsnä ollessa läpi yhdessä koettua, eron syitä sekä tulevaisuutta, esimerkiksi lasten suhteen.

Perheterapia

Perheterapiassa ymmärretään ja hoidetaan perheen sisäistä vuorovaikutusta kokonaisuutena, vaikka jollakulla yksittäisellä perheenjäsenellä olisikin selkeimmin paha olla. Perheterapia soveltuu erityisesti vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoitoon, mutta myös lievempiin psyykkisiin ja psykosomaattisiin häiriöihin. Perheen tyypilliset pulmat liittyvät lapsen syntymiseen, kasvattamiseen, vanhemmuuteen ja vanhempien keskinäisiin suhteisiin.


Hoidon toteuttaminen vaihtelee kestoltaan ja tiheydeltään. Hoito voi tapahtua kerran viikossa, kerran kuukaudessa, kriisitilanteessa jopa päivittäin. Kesto vaihtelee muutamasta käynnistä vuoden–kahden vuoden mittaisiin käynteihin. Perheterapia voi olla integroitu osa potilaan muuta hoitoprosessia, jolloin sitä voidaan käyttää useissa vaiheissa eripituisina jaksoina.

Tutustu psykoterapeutteihimme

Ryhmäterapia

Masennuksenhallintaryhmä on todettu tehokkaaksi lievän ja keskivaikean depression hoitomuodoksi. Ryhmä etenee strukturoidusti ja perustuu uuden ajattelu- ja toimintatavan harjoitteluun tiedostamisen ja kotitehtävien avulla. Ryhmän tuki on olennainen muutokseen kannustava tekijä. Viitekehys on kognitiivinen ja osin behavioristinen.

EMDR-menetelmä

EMDR-menetelmä on silmänliikkeisiin perustuva poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi. EMDR-menetelmä on hoitosuunnitelman osana käytetty terapeutin työväline. Se antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen.

Lue asiakaskertomuksia

Työnohjaus

Työnohjaus voi kohdistua yksittäiseen työntekijään tai esimieheen. Ohjaus voidaan myös suunnitella yhteistyössä esimiehen kanssa koko työryhmää tukevaksi. Aina ei ole mitään suurempaa ongelmaa, jolloin fokuksena on perustyön edellyttämien tiedollisten ja taidollisten asioiden tukeminen. Usein työnohjaajaan otetaan yhteyttä, kun työyhteisössä on jokin voimavaroja kuluttava klikki, joka ei yrityksistä huolimatta ole purkautunut. Muutosvastarinta on saattanut halvaannuttaa koko yhteisön tai esimies- ja alaisvastuut ovat epäselvät. Työnohjaaja kutsutaan usein paikalle myös kiusaamistilanteissa.

Debriefing eli psykologinen jälkipuinti

Äkillisten kriisien hoitamiseksi ja traumatisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi on kehitetty ryhmämuotoinen interventio eli psykologinen jälkipuintitilaisuus. Järkyttäviä tilanteita voivat olla mm. läheisen äkillinen kuolema, onnettomuus, väkivallan kohteeksi joutuminen tai läheltä piti -tilanne. Jälkipuinti on jäsentynyt, ammatillisesti ohjattu tilaisuus poikkeuksellisen tapahtuman läpikäyntiin. Se edistää normaalin surutyön käynnistymistä, tukee omien ja toisten reaktioiden ymmärtämistä ja vahvistaa ryhmän keskinäistä tukea.


Suositeltavin ajankohta on 1–3 vuorokautta tapahtumasta. Tilaisuutta ei järjestetä heti ensimmäisen vuorokauden aikana, koska ihmiset eivät mahdollisessa sokkivaiheessaan kykene hyötymään siitä. Ryhmän kokoontumisesta voidaan kuitenkin sopia heti, mikä samalla varmistaa sen, ettei kukaan tunne jäävänsä yksin. Jälkipuintiryhmän suositeltava koko on 5–15 henkilöä. Kesto on noin 2–4 tuntia. Seurantaistunto on tarvittaessa muutaman viikon kuluttua.

Neurosonic-hoito

Meille Mind Repressionin psykoterapeuteille asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen on yksi hoidon keskeinen arvo. Neurosonic-rentoutustuoli on ollut käytössämme keväästä 2020 lähtien. Olemme remontoineet ”Sonnyksi” ristimällemme tuolille oman huoneen, jossa olemme pyrkineet minimoimaan muut aistiärsykkeet. Seinät on maalattu rauhoittavalla vaaleanpunaisella sävyllä, ulkopuoliset äänet vaimennettu äänieristeverhon sekä vastamelukuulokkeiden avulla. Tunnelmallisella valaisulla sekä mahdollisuudella säätää ilman lämpötilaa pystymme ottamaan kunkin asiakkaan toiveet olosuhteiden osalta huomioon. Käytämme Neurosonic-hoitoa osana psykoterapiaa monin eritavoin. Työskennellessämme traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa voimme säädellä erilaisilla hoito-ohjelmilla asiakkaiden vireystiloja lähemmäs optimaalista vireystilaa, jolloin traumaattisten kokemusten käsitteleminen ja integroiminen osaksi asiakkaan elämänhistoriaa mahdollistuu helpommin. Univaikeuksista kärsivien asiakkaiden psyykkiset sekä fyysiset voimavarat lisääntyvät, kun Neurosonicin palauttavien ja rentouttavien ohjelmien avulla parannetaan unenlaatua. Erilaisia jännitys- ja ahdistusoireita potevat asiakkaat ovat hyötyneet rentoutushoitojen tuomasta parasympaattisen hermostonaktivoitumisesta, jolloin elimistö rauhoittuu, sydämensyke sekä verenpaine tasaantuvat ja lihakset rentoutuvat. Hankalistakin keskittymisvaikeuksista kärsivät asiakkaat ovat todenneet Neurosonic-hoidon selkiyttävän mielensisäistä kaaosta sekä ajatusten ja huomion pomppimista hallitsemattomasti. Neurosonic -hoidon vaikutukset ovat yksilöllisiä, emmekä myönteisistä kokemuksistamme huolimatta voi luvata kenellekään edellä mainitun kaltaisia parannuksia elämänlaatuun. Jokaisen asiakkaan kohdalla tehdään huolellinen kartoitus ja hoitosuunnitelma, mihin tarkoitukseen tuolia käytetään. Eri vaihtoehtoja kokeilemalla löytyy parhaiten toimiva hoito-ohjelma.