Pertti Uimonen

Pertti Uimonen

Pertti Uimonen

  • YET-psykoterapeutti
  • kognitiivisanalyyttinen psykoterapia
  • toimintaterapeutti
  • (Valvira, Kela)

Puh.  045 321 0640
pertti.j.uimonen@gmail.com 

Palvelut

  • Yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen, aikuiset ja nuoret
  • Työnohjaus
  • Konsultaatiot
  • Koulutus

Psykoterapiaan hakeudutaan usein tilanteessa, jossa toivotaan muutosta johonkin. Kuten eräässä kappaleessa lauletaan: ”En tahdo murhetta kantaa, vaan en tiedä kuinka voisin, kaiken kurjuuden keskellä nähdä jotenkin toisin” (Martikainen 2002). Muutostoiveista huolimatta muutos voi tuntua myös pelottavalta tai mahdottomalta. Psykoterapia tarjoaa mahdollisuuden uusien näkökulmien syntymiseen suhtautumistavoissa itseen, toisiin ja asioihin. Muutostakin tapahtuu elämässä koko ajan, ja psykoterapian avulla pyrimme suhtautumaan elämään ja muutoksiin levollisemmin.

Terapeuttina tehtäväni on tarjota asiakkaalle tukea sekä kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Ilman tätä yhdessä jaettua ymmärrystä asiakkaan kokemuksesta ja tilanteesta ei yksilöllisesti räätälöityä työskentelyä voi edes aloittaa. Onnistunut terapiatyöskentely vaatii myös luottamusta ja hyvää vastavuoroista yhteistyösuhdetta sekä yhdessä sovittua tavoitetta.

Terapiassa pyrin yhdessä asiakkaan kanssa rakentamaan asiakkaan elämäntilanteeseen uudenlaisen näköalapaikan. Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa tätä paikkaa kutsutaan havaitsijapositioksi. Havaitsijapositiosta käsin voimme nähdä ongelmalliset kokemukset ja asiat erilaisesta ja uudesta näkökulmasta. Yhteisellä työskentelyllä haemme muutosta ja voimaantumista suhteessa ongelmalliseksi koettuun kokemukseen. Keskustelun lisäksi voimme käyttää tarvittaessa apuna erilaisia toiminnallisia menetelmiä tai asiakkaalle luontevia ilmaisukanavia esim. kuvallista ilmaisua. Joskus myös erilaisten rentoutusmenetelmien harjoittelu voi olla hyödyllistä.

Olen valmistunut psykiatriaan syventyneeksi toimintaterapeutiksi 1996 ja psykoterapeutiksi (YET) 2004. Olen työskennellyt 12 vuotta erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrian poliklinikalla, 2 ½ vuotta aikuispuolella mielenterveystoimistossa ja 2 vuotta yksityissektorilla kuntoutumiskodissa toimintaterapeuttina ja kuntoutusasiantuntijana.

Koko työurani ajan olen pyrkinyt kehittämään itseäni ja kehittymään työssäni. Olen pohtinut paljon yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan liittyviä asioita, tavoiteasettelua sekä sitä, mihin kohdentaa hoito ja kuntoutus, jotta yksilöllinen toipuminen ja kuntoutuminen mahdollistuisivat. Lisäksi suurena mielenkiinnon kohteenani on reilun kymmenen vuoden ajan ollut kysymys, mikä psykoterapiassa auttaa ja vaikuttaa. Terapeuttina olen aktiivinen ja keskusteleva, ja vahvuuksiani ovat empaattisuus ja vastavuoroisuus.

Tässä joitain ajatuksiani psykoterapiasta ja työskentelytavoistani. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kysy - Me vastaamme!


  • Kela